• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Czynności przygotowawcze przed wystąpieniem z odwołaniem

Blisko dwumiesięczny okres, który upłynął od wydania przez Dyrektora ZER MSW pierwszych decyzji o obniżeniu świadczeń emerytalno-rentowych na podstawie tzw. ustawy represyjnej, jak również kontakty  z emerytami i rencistami dotkniętymi tą regulacją, umożliwia Kancelarii sformułowanie pewnych wskazówek ogólnych dotyczących czynności przygotowawczych, które powinny podjąć osoby uposażone w zakresie gromadzenia dokumentacji koniecznej do odwołania.

Pierwszym krokiem mającym na celu należyte przygotowanie środka odwoławczego jest skompletowanie dokumentacji dotyczącej przebiegu służby odwołującego się przed 1990r., a w odniesieniu do osób kontynuujących pracę po 1990r., również w zakresie odnoszącym się do tego okresu. Powyższą dokumentację można uzyskać odpowiednio w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oraz w Archiwach właściwych miejscowo Komend Wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji). Podkreślić należy, że dokumentacja ta może być wykorzystana nie tylko na potrzeby sporządzania odwołania od decyzji obniżającej świadczenie, ale również do wniosku w trybie art. 8a tzw. ustawy represyjnej, to jest do wniosku o wyłączenie spod stosowania przepisów ustawy o obniżeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

W przypadku osób, które zostały dotknięte obniżeniem świadczeń na podstawie regulacji z 2009r., nieodzownym elementem odwołania będzie wyeksponowanie tego faktu, w szczególności poprzez załączenie kopii wydanej wówczas decyzji emerytalno-rentowej.

Jednoznaczne brzmienie przepisów ustawy sprawia, że decyzja o obniżeniu świadczenia jest wykonalna z dniem 1 października br., niezależnie od faktu wniesienia odwołania. Wbrew niektórym wzorom odwołań dostępnym w Internecie, nie można wstrzymać wykonania takiej decyzji poprzez zabezpieczenie roszczenia odwołującego się. Po pierwsze, zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, niemożliwym jest zabezpieczenie roszczeń przysługujących wobec Skarbu Państwa. Po drugie, brak jest przepisu szczególnego, który umożliwiałby dokonanie takiego rodzaju zabezpieczenia poprzez nakazanie wypłaty świadczeniach emerytalno-rentowych.

Niezależnie od powyższego, z uwagi na potencjalny brak zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy represyjnej mówiącej o natychmiastowej wykonalności decyzji obniżających świadczenia, Kancelaria zaleca formułowanie wniosków o wstrzymanie ich wykonania w żądaniu odwołania. Cennym uzupełnieniem argumentacji w tym zakresie będzie wskazanie sytuacji osobistej emerytowanego funkcjonariusza – dokumentacji medycznej określającej stan zdrowia bądź wydatki na leczenie, zobowiązań majątkowych w postaci kredytów czy pożyczek, innych zobowiązań np. alimentów zasądzonych wyrokami sądów. Powyższe dokumenty będą służyły uprawdopodobnieniu zmian jakie wywoła obniżenie świadczenia w majątku osoby odwołującej się od decyzji.

radca prawny Dawid Sokołowski                                                      adwokat Maciej Kostecki

Zastrzeżenie: żadna z powyższych informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi wyczerpującej porady bądź opinii prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych porad prawnych bądź pomocy prawnej w zakresie wniesienia odwołania od decyzji emerytalno-rentowej powinny zwrócić się do dowolnie wybranego przez siebie adwokata lub radcy prawnego celem uzyskania stosownych konsultacji. 

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty