• Adres: ul. Domaniewska 36/38
 • 02-672 Warszawa
 • Tel.: 0 22 601 56 65

Publiczne ogłoszenie orzeczenia TK - nie nastąpi

TERMIN OGŁOSZENIA ORZECZENIA - ODWOŁANY  https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda

PUBLICZNE OGŁOSZENIE ORZECZENIA 

Emerytury i renty byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa - TERMIN OGŁOSZENIA ORZECZENIA20.X.2020. 11:00 - ODWOŁANY

P 4/18 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych. 

z ostatniej chwili (18.10.2020): sprawa P 10/20 dot. pytania SO w Krakowie spadła z wokandy Trybunału Konstytucyjnego. W dniu 8 października 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej Sejmu – przedmiotem którego było m. in. przygotowanie opinii do sprawy P 10/20.

Dokumenty:

1. Link do protokółu posiedzenia Komisji Ustawodawczej: Posiedzenie Komisji Ustawodawczej Sejmu w dniu 8.10.2020 roku - zaopiniowanie sprawy P 10-20

2. Link do transmisji: https://videosejm.pl/video/9367-komisja-ust-z-dnia-08-pazdziernika-2020-roku

3. Opinia nr 96 Komisji Ustawodawczej uchwalona w dniu 8.10.2020 dla Marszałka Sejmu Marszałka Sejmu w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Krakowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt P 10/20) – (tekst Opinii poniżej oraz link do dokumentu)

4. Stanowisko Sejmu do P 10/20 (plik PDF)

Tekst Opinii nr 96 Komisji Ustawodawczej:   http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/ust_o96/$file/ust_o96.pdf

Opinia nr 96 Komisji Ustawodawczej uchwalona w dniu 8 października 2020 r. dla Marszałka Sejmu w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Krakowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt P 10/20)

Na podstawie art. 121 ust. 2 Regulaminu Sejmu Komisja Ustawodawcza po rozpatrzeniu, na posiedzeniu w dniu 8 października 2020 r., skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego Sądu Okręgowego w Krakowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych o zbadanie zgodności art. 22a ust. l i 2 oraz art. 13 ust. l pkt lc w związku z art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biuro Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w związku z art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. z art. 2, art. 30, art. 32 ust. l i ust. 2, art. 67 ust. l w z w. z art. 31 ust. 3 Konstytucji

- wnosi o umorzenie postępowania na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

Przewodniczący Komisji /Arkadiusz Myrcha/

 

 

Publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie ustawy represyjnej / TK – P 4/18 / - miało nastąpić w dniu 20 października 2020 roku o godz. 11.00. 

Z informacji na stronie Trybunału Konstytucyjnego wynikało, że publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie ustawy represyjnej / TK – P 4/18 / nastąpi (!?) w dniu 20 października 2020 roku o godz. 11.00. Sprawy o sygn.. akt P -10/20 w wokandzie do 18 listopada 2020 nie uwzględniono.

Więcej informacji na stronie internetowej ZG SEiRP: https://www.seirp.pl/publiczne-ogloszenie-orzeczenia-tk-w-dniu-20_10_2020---nie-nastapi

 

Publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie ustawy represyjnej / TK – P 4/18 / - w dniu 20 października 2020 roku o godz. 11.00

6.10.2020. Trybunał Konstytucyjny w/s P 4/18. Publiczne ogłoszenie orzeczenia nastąpi 13.10.2020, godz. 12.00

18.08.2020 Trybunał Konstytucyjny kontynuował przerwaną 15.07.2020 rozprawę w sprawie sygn. akt P 4/18. 18.08.2020, Trybunał Konstytucyjny kontynuował rozprawę w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt P 4/18).

Poniżej treść artykułu: "Emerytury byłych funkcjonariuszy - ile razy można wymierzać sprawiedliwość?" (www.prawo.pl). Więcej informacji na stronie: https://www.seirp.pl/infoteka-37 

https://www.prawo.pl/kadry/czy-obnizenie-emerytur-b-funkcjonariuszom-sluzacym-na-rzecz,502463.htmlTemat dnia Grażyna J. Leśniak, Emerytury i renty. Aktualności. Data dodania: 18.08.2020. Emerytury byłych funkcjonariuszy - ile razy można wymierzać sprawiedliwość?. By Adrian Grycuk [CC BY-SA 3.0 pl]

Czy w demokratycznym państwie prawnym, w sposób arbitralny, można godzić w prawa nabyte osób, które nabyły je na podstawie ustawy uchwalonej w demokratycznym państwie, bo w 1994 roku? Jakie wartości chronił ustawodawca, naruszając inne chronione wartości? Odpowiedzi na te pytania starał się znaleźć Trybunał Konstytucyjny w trakcie wtorkowej rozprawy w sprawie emerytur i rent byłych funkcjonariuszy, pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa. Rozprawa będzie kontynuowana 11 września. 

We wtorek, 18 sierpnia 2020 r., Trybunał Konstytucyjny kontynuował rozprawę w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt P 4/18). Trybunał ma odpowiedzieć, czy:

art. 15c, art. 22a oraz art. 13 ust. 1 lit. 1c w związku z art. 13b ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w związku z art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. są zgodne z art. 2, art. 30, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP - z uwagi na ukształtowanie regulacji ustawowej w sposób ograniczający wysokość emerytury i renty mimo odpowiedniego okresu służby, w zakresie, w jakim dokonano tą regulacją naruszenia zasady ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przez niego prawa, niedziałania prawa wstecz, powodującego nierówne traktowanie części funkcjonariuszy w porównaniu z tymi, którzy rozpoczęli służbę po raz pierwszy po dniu 11 września 1989 r., skutkując ich dyskryminacją;

art. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin są zgodne z art. 2, art. 7, art. 95 ust. 1, art. 96 ust. 1, art. 104, art. 106, art. 109 ust. 1, art. 119, art. 120, art. 61 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP, z uwagi na sposób i tryb uchwalenia zaskarżonych przepisów oraz wątpliwości, czy spełnione zostały merytoryczne przesłanki do ich uchwalenia.

Państwo totalitarne. Jak stwierdził poseł Arkadiusz Mularczyk (PiS), odpowiadając na pytania sprawozdawcy - sędziego TK Jakuba Steliny, ustawodawca poprzedniej kadencji - obniżając emerytury byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa - „skorzystał z okienka ustawodawczego”, bo wcześniej, przez lata, nie było zgody społecznej i woli politycznej na taki krok. Przyznał, że w trakcie prac legislacyjnych były wątpliwości dotyczące tego, czy należało zróżnicować sytuację funkcjonariuszy - w zależności od tego, czy pełnili służbę rok, pół roku czy miesiąc. Ostatecznie ustawodawca doszedł do wniosku, że różnicować nie można. - Ustawodawca ma dużą swobodę w różnicowaniu kryteriów, ale musi przestrzegać zasad ogólnych – powiedział z kolei prokurator Andrzej Reczka, przedstawiciel Prokuratora Krajowego (PK). Prawdziwy worek pytań otworzył jednak sędzia Mariusz Muszyński, wiceprezes TK. Zaczęło się od pytania o definicję legalną państwa totalitarnego. – Jakie są desygnaty państwa totalitarnego i skąd wzięli państwo tę definicję – zwrócił się w stronę parlamentarzystów reprezentujących Sejm: posła Marka Asta i Arkadiusza Mularczyka. - Dla każdego mieszkańca naszego państwa, który się wychowywał w tamtym czasie było oczywiste – stwierdził poseł Mularczyk. I wyliczył: brak wolności, brak swobód obywatelskich. - A jak się nie wychowywał? - dopytywał sędzia TK Muszyński. I drążył dalej: - Czy znamy definicję legalną na gruncie tej ustawy? - Na gruncie tej ustawy nie ma – przyznał w końcu poseł Mularczyk. Z tym samym pytaniem wiceprezes TK zwrócił się do obecnego na rozprawie prokuratora z Prokuratury Krajowej. Chciał wiedzieć, czy brak takiej definicji jest zgodny z zasadą poprawnej legislacji. Także prok. Andrzej Reczka potwierdził, że ustawa takiej definicji państwa totalitarnego nie zawiera. - Ta definicja jest fundamentalna – odparł sędzia TK Mariusz Muszyński. Następnie usiłował dowiedzieć się, jakie wartości i zasady miała realizować ustawa obniżająca emerytury i renty dla byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa. – Chcę wiedzieć, jakie wartości ta ustawa chroni, godząc w inne wartości, takie jak prawa nabyte - stwierdził sędzia Muszyński. - Doprowadzenie do sprawiedliwości społecznej – powiedział poseł Mularczyk. Bo, jak tłumaczył, uprzywilejowane świadczenia tych funkcjonariuszy nie mogą być wartością nadrzędną, bo taka osoba nie przyczyniała się do umacniania systemu demokratycznego, a wręcz przeciwnie – służyła w służbach, które ten system zwalczały. - A czy w demokratycznym państwie prawnym, w sposób arbitralny, można godzić w prawa nabyte osób, które te prawa nabyły na podstawie ustawy uchwalonej w demokratycznym państwie, bo w 1994 roku – zapytał znowu wiceprezes TK. I dodał: - Czy w demokratycznym państwie prawnym dopuszczalna jest sankcja w postaci obniżenia świadczenia bez indywidualnego procesu? Jak zauważył sędzia Muszyński, w ten sposób także w przyszłości może się znaleźć ustawodawca, który uzna, że obniży świadczenia za lata 2015-2023, czyli okres, co do którego są zastrzeżenia dotyczące praworządności Polski. Poseł Mularczyk odpowiadając stwierdził, że ustawodawca dopuścił furtkę w postaci możliwości odwołania się od decyzji organu emerytalno-rentowego w sprawie obniżenia świadczenia - do sądu.

W trakcie rozprawy przewijał się też wątek praw nabytych, a dokładnie – jak mówili przedstawiciele Sejmu i PK – praw niesłusznie nabytych. Według posła Marka Asta, funkcjonariusze w sposób niegodny nabyli te przywileje. - Przywileje? Rozumiem, że chodzi o odrębny system emerytalny – zauważył sędzia TK Mariusz Muszyński. I przypomniał, że są także inne systemy (np. KRUS i rolnicy czy górnicy), z których na dodatek tylko nieliczne mają umocowanie konstytucyjne. – Czy to też niezgodne z konstytucją – dopytywał. - Zasada praw słusznie nabytych nie ma charakteru absolutnego i może być ograniczona nawet z powodów gospodarczych – przekonywał natomiast prok. Andrzej Reczka. Jako przykład podał złą sytuację finansów publicznych i budżetu, który jest w takim przypadku wartością chronioną.

 - Czy są jednak jakieś granice ustawodawcy w jego swobodzie do modelowania świadczeń, systemu emerytalno-rentowego – dopytywał z kolei sędzia TK Leon Kieres. Wskazywał przy tym na sytuację funkcjonariuszy, którzy w latach 1989-90 zostali pozytywnie zweryfikowani i nadal mogli pracować w służbach.

Sędzia TK Piotr Pszczółkowski usiłował natomiast wyjaśnić relację ustawy do wyroku TK (sygn. K 6/09), a także kwestię proporcjonalności przyjętych w ustawie rozwiązań i trybu legislacyjnego, czyli uchwalenia ustawy. Sędzia Pszczółkowski chciał wiedzieć, czy po tym, jak Trybunał Konstytucyjny po 20 latach wolnej Polski wydał 24 lutego 2010 r. wyrok w sprawie o sygn. akt K 6/09, nadal można mówić, że są to te same niesłusznie nabyte świadczenia, o których mówił Trybunał w tamtym orzeczeniu.  – Ile razy ta sprawiedliwość może być wymierzana? – dopytywał sędzia TK Piotr Pszczółkowski. - Nie ma zamkniętego horyzontu czasowego, po którym nie można już nic zrobić – oznajmił prok. Andrzej Reczka.

Na koniec jeszcze jedno pytanie zadał wiceprezes TK sędzia Mariusz Muszyński, bo chciał się dowiedzieć, na czym polega niesłuszność nabycia tych praw do świadczeń. - Do 1989 r. to jest oczywiste – rzucił poseł Ast. Według niego, funkcjonariusze służyli wtedy w aparacie represji, w instytucji – jak podkreślił – predystynowanej do tego, by godzić w wolności. Natomiast po roku 1989 sytuacja funkcjonariuszy została zróżnicowana, bo pracowali w instytucjach wolnej Polski razem z tymi, którzy kontynuowali służbę po pozytywnej weryfikacji. Zdaniem posła Marka Asta, było to zgodne z zasadą sprawiedliwości i zasadą równości. Także w ocenie prokuratora Reczki, okres do roku 1990 można traktować jako prawa niesłusznie nabyte, bo - jak tłumaczył – wynika to z negatywnej oceny aparatu PRL. – Trudno nazwać ten okres okresem praw słusznie nabytych – stwierdził prokurator.

Rozprawa będzie kontynuowana 11 września.

 

 

 

 

Rozprawa zaplanowana na 15.07.2020, po 45 minutach została przerwana, Prezes TK ogłosiła przerwę. Po przerwie zakomunikowano, że rozprawa została odroczona do dnia 18.08.2020, godz. 11.00

Kolejny komunikat Trybunału Konstytucyjnego o terminie rozprawy w sprawie sygn. akt P 4/18 dot. pytań prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych. Informacja dostępna na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego: 

https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/11019-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa

Emerytury i renty byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa. Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych. Miejsce: Sala rozpraw, Data: 18.08.2020 godz.: 11.00. /https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda 

Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie. Przewodniczący składu orzekającego, prezes TK Julia Przyłębska, I sprawozdawca, sędzia TK Justyn Piskorski, II sprawozdawca, sędzia TK Jakub Stelina. 18.08.2020, 11:00. Link do transmisji: https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/transmisja

Trybunał Konstytucyjny wypowie się w sprawie obniżonych emerytur/rent inwalidzkich (ustawą z 16 grudnia 2016 r. nowelizującą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym (…). Z uwagi na często hermetyczny język prawniczy przedstawiamy uproszczoną wersję zagadnienia rozpatrywanego przez Trybunał, co też ułatwi bieżące śledzenie poszczególnych elementów orzeczenia.

Pytanie prawne, czy:

1) obniżenie emerytury/renty inwalidzkiej za okres służby na rzecz „totalitarnego państwa” do 31 lipca 1990 r. w wymienionych jednostkach i formacjach z pominięciem osób, które działały na rzecz „Niepodległego Państwa” – do O% za każdy rok (bez podwyższeń) nie więcej niż wynosi przeciętna emerytura/renta wypłacona przez ZUS

jest zgodne przepisami Konstytucji RP:

art. 2

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

art. 30

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

art. 32 ust. 1 i ust. 2

Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

art. 67 ust. 1

Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa.

w zw. z art. 31 ust. 3

Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

- z uwagi na ograniczenie wysokość emerytury i renty mimo odpowiedniego okresu służby, w zakresie naruszenia zasady ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przez niego prawa, niedziałania prawa wstecz, powodującego nierówne traktowanie części funkcjonariuszy w porównaniu z tymi, którzy rozpoczęli służbę po raz pierwszy po dniu 11 września 1989 r., skutkując ich dyskryminacją;

 

2) obniżenie emerytury/renty z uwagi na sposób i tryb uchwalenia zaskarżonych przepisów oraz wątpliwości, czy spełnione zostały merytoryczne przesłanki do ich uchwalenia jest zgodne z przepisami Konstytucji RP:

art. 2

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej

art. 7

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

art. 95 ust. 1

Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat.

art. 96 ust. 1

Sejm składa się z 460 posłów.

art. 104

 1. Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.
 2. Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Sejmem następujące ślubowanie: "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej." Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".
 3. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

 

art. 106

Warunki niezbędne do skutecznego wypełniania obowiązków poselskich oraz ochronę praw wynikających ze sprawowania mandatu określa ustawa.

art. 109 ust. 1

Sejm i Senat obradują na posiedzeniach.

art. 119

 1. Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach.
 2. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm przysługuje wnioskodawcy projektu, posłom i Radzie Ministrów.
 3. Marszałek Sejmu może odmówić poddania pod głosowanie poprawki, która uprzednio nie była przedłożona komisji.
 4. Wnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego w Sejmie do czasu zakończenia drugiego czytania projektu.

 

art. 120

Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi inaczej.

art. 61 ust. 1 i ust. 2

 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
 2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

 

Zapraszamy do udziału w pikiecie pod Trybunałem Konstytucyjnym

Dnia 18 sierpnia 2020 r. w godz. 10,30 – 15,00 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych organizuje zgromadzenie pod Trybunałem Konstytucyjnym w alei J. Ch. Szucha 12A, 00-918 Warszawa. W tym dniu kontynuowana będzie rozprawa w sprawie konstytucyjności zapisów zawartych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. zwanej ustawą represyjną. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w zgromadzeniu, zarówno dotkniętych skutkami ustawy jak i inne osoby, którym bliski jest los naszych koleżanek i kolegów.

Zapraszamy do udziału w pikiecie

Dotychczasowe terminy to: 17 marca 2020r., 21 kwietnia 2020r., 19 maja 2020r., 2 czerwca 2020r., 15 lipca 2020 roku godz. 11.00.

Zostawiamy miejsce na kolejne terminy:

………………………………………………….

………………………………………………….

Przypominamy, że postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 24 stycznia 2018 roku, wg. informacji TK, wpłynęło do Trybunału 27 lutego 2018 roku. Jak bardzo trudna to musi być sprawa, skoro wymaga tak długiego czasu na rozpatrzenie. Jak bardzo trudna!

 

Pytanie prawne, czy:

a) art. 15c, art. 22a oraz art. 13 ust. 1 lit. 1c w związku z art. 13b ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w związku z art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. są zgodne z art. 2, art. 30, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP - z uwagi na ukształtowanie regulacji ustawowej w sposób ograniczający wysokość emerytury i renty mimo odpowiedniego okresu służby, w zakresie, w jakim dokonano tą regulacją naruszenia zasady ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przez niego prawa, niedziałania prawa wstecz, powodującego nierówne traktowanie części funkcjonariuszy w porównaniu z tymi, którzy rozpoczęli służbę po raz pierwszy po dniu 11 września 1989 r., skutkując ich dyskryminacją;

b) art. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin są zgodne z art. 2, art. 7, art. 95 ust. 1, art. 96 ust. 1, art. 104, art. 106, art. 109 ust. 1, art. 119, art. 120, art. 61 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP, z uwagi na sposób i tryb uchwalenia zaskarżonych przepisów oraz wątpliwości, czy spełnione zostały merytoryczne przesłanki do ich uchwalenia.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie. Przewodniczący składu orzekającego - prezes TK Julia Przyłębska, I sprawozdawca - sędzia TK Justyn Piskorski, II sprawozdawca - sędzia TK Jakub Stelina.

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%204/18,    https://trybunal.gov.pl/s/p-418

Przypominamy dokumenty które zostały ujawnione w tej sprawie, które wielokrotnie prezentowaliśmy na naszej stronie w infotece nr 18 w ktorej w pozycji nr 1 umieściliśmy tekst postanowienia SO w Warszawie o zwróceniu się do TK z pytaniem prawnym wraz z uzasadnieniem:: Sygn. akt XIII 1 U 326/18

https://www.emeryci-sg.org.pl/wp/wp-content/uploads/2018/02/Tekst-postanowienia-SO-w-Warszawie-o-zwr%C3%B3ceniu-si%C4%99-do-TK-z-pytaniem-prawnym-wraz-z-uzasadnieniem.pdf

Przypominamy również, że wiele kontrowersji wywołała opinia Sejmu, której poświęciliśmy całą infotekę nr 18 - https://www.seirp.pl/infoteka-17 /pod linkiem jest również infoteka 18 w całości poświęcona opinii Sejmu/.

 Infoteka nr 18 - przegląd mediów - 10.10. 2018 r. Tematy wywołane opinią Sejmu do  sprawy P 4-18 w Trybunale Konstytucyjnym

Biorąc pod uwagę burzę w szklance wody wywołaną posiedzeniem Komisji Ustawodawczej Sejmu  w dniu 4 października 2018 roku, która czkawką odbija się w mediach i to w sytuacji, kiedy opinia Marka Kuchcińskiego nosi datę 5 października 2018 roku, chcemy ułatwić zainteresowanym dostęp do dokumentów i materiałów medialnych. Zebraliśmy zatem w tej infotece: postanowienie z 24 stycznia 2018 roku, dyskusję na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, treść opinii Sejmu i doniesienia mediów z ostatnich paru dni.

O dalszych kontrowersyjnych wypowiedziach ówczesnego Marszałka Sejmu informowaliśmy w infotece nr 19 - Infoteka nr 19 poz. 9. Kuchciński: do TK trafi stanowisko Sejmu o konstytucyjności tzw. ustawy dezubekizacyjnej,aktualizacja:2018-10-10       https://www.pap.pl/aktualnosci/news,337757,kuchcinski-do-tk-trafi-stanowisko-sejmu-o-konstytucyjnosci-tzw-ustawy Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapowiedział, że do Trybunału Konstytucyjnego przesłane zostanie stanowisko Sejmu, zgodnie z którym tzw. ustawa dezubekizacyjna jest w całości zgodna z konstytucją. "W związku z wątpliwościami wokół ustawy dezubekizacyjnej informuję, że nie podzielam opinii Komisji Ustawodawczej w części dotyczącej niezgodności art. 15c ust. 2 i 3 ustawy z Konstytucją. Do TK przesłane zostanie stanowisko, zgodnie z którym ustawa jest w całości zgodna z Konstytucją" - napisał marszałek na Twitterze.

Ostateczna treść stanowiska Sejmu na naszej stronie: file:///C:/Users/seirp/Desktop/T%20%20K/Stanowisko%20Sejmu%20do%20TK/P_4_18.pdf

O rozprawie informuje PAP: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C583849%2C17-marca-trybunal-konstytucyjny-zajmie-sie-tzw-ustawa-dezubekizacyjna.html oraz inne media: https://wyborcza.pl/7,75398,25673296,ustawa-dezubekizacyjna-wychodzi-z-zamrazarki-w-koncu-zajmie.html   

https://wpolityce.pl/polityka/485897-wiemy-kiedy-tk-zajmie-sie-ustawa-dezubekizacyjna

 

Wyborcza.pl: Ustawa dezubekizacyjna wychodzi z zamrażarki. Jakub Łukaszewski, 6.02.2020, 19:58. https://wyborcza.pl/7,75398,25673296,ustawa-dezubekizacyjna-wychodzi-z-zamrazarki-w-koncu-zajmie.html   17 marca Trybunał Konstytucyjny zajmie się ustawą dezubekizacyjną. Obradom TK przewodniczyć będzie prezes Julia Przyłębska. Ustawa dezubekizacyjna obowiązuje od 1 października 2017 r. Zakłada obniżki emerytur funkcjonariuszy służb i policjantów, którzy choć jeden dzień przepracowali w Służbie Bezpieczeństwa, instytucji podlegającej komunistycznemu MSW lub w specsłużbach MON. Nie ma znaczenia, że po weryfikacji przeszli do pracy w Urzędzie Ochrony Państwa, policji czy innych służbach mundurowych.

Sprawa leży w Trybunale od lutego 2018 r. Pytanie prawne skierował do niego Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd uznał, że występują „istotne i uzasadnione wątpliwości co do zgodności wskazanych przepisów z Konstytucją RP”. Stwierdził też, że działania państwa mogą mieć „charakter represyjny i dyskryminacyjny i mogą stanowić zaprzeczenie zasady zaufania obywateli do państwa”. Jednocześnie ostateczne rozstrzygnięcie sąd zostawił TK. Za tym orzeczeniem poszły inne sądy w analogicznych sprawach.

Gdyby Trybunał zgodził się z sugestiami warszawskiego sądu, kilkadziesiąt tysięcy emerytów i rencistów odzyskałoby pełne świadczenia, a budżet państwa czekałoby małe trzęsienie ziemi, bo odebrane przed rokiem pieniądze trzeba byłoby zwrócić. Szacunkowo w skali roku to grubo ponad 300 mln zł.

NSA nie zostawia suchej nitki na dezubekizacji

Jak dowiedziała się PAP, do końca stycznia bieżącego roku do warszawskiego sądu okręgowego wniesiono 24 tys. 290 odwołań od decyzji o obniżeniu świadczeń emerytalnych na mocy ustawy dezubekizacyjnej. Sąd ten uwzględnił dotychczas dziewięć roszczeń. Ponad 6 tys. 680 spraw zostało przekazanych do rozpatrzenia innym sądom. Z kolei 15 tys. 435 spraw zostało zawieszonych w związku z postępowaniem przed TK. Na początku tygodnia ostro o dezubekizacji wypowiedział się Naczelny Sad Administracyjny. "Nie ma w polskiej tradycji zasady odpowiedzialności zbiorowej charakterystycznej dla reżimów" - brzmiało orzeczenie NSA. Sprawa dotyczyła funkcjonariusza, który wysłał wniosek do szefa MSWiA, aby wyłączyć go z ustawy. MSWiA wyrzuciło jednak wniosek skarżącego do kosza. Policjant odwołał się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a na końcu do NSA. I wygrał. 

wPolityce.pl: Wiemy, kiedy TK zajmie się ustawą dezubekizacyjną. Sprawa zostanie rozpatrzona przez Trybunał w pełnym składzie. opublikowano: 2 godziny temu. Na 17 marca Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozpoznania sprawy pytania warszawskiego sądu okręgowego dotyczącego tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Trybunał rozpatrzy tę sprawę w pełnym składzie. https://wpolityce.pl/polityka/485897-wiemy-kiedy-tk-zajmie-sie-ustawa-dezubekizacyjnaPrzewodniczącą składu rozpoznającego pytanie prawne będzie prezes TK Julia Przyłębska. Trybunał wyznaczył też dwóch sprawozdawców, którymi będą sędziowie: Justyn Piskorski i Jakub Stelina. 

Pytanie prawne w sprawie ustawy dotyczącej świadczeń emerytalnych dla byłych funkcjonariuszy i pracowników służb bezpieczeństwa PRL zostało skierowane do TK przez Sąd Okręgowy w Warszawie w końcu stycznia 2018 r. Warszawski SO w wystąpieniu do TK zapytał o kwestię zgodności przepisów ustawy dezubekizacyjnej „w zakresie, w jakim dokonano tą regulacją naruszenia zasady ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przez niego prawa, niedziałania prawa wstecz, powodującego nierówne traktowanie części funkcjonariuszy w porównaniu z tymi, którzy rozpoczęli służbę po raz pierwszy po dniu 11 września 1989 r., skutkując ich dyskryminacją”. Pytanie sądu dotyczy także sposobu i trybu uchwalenia zaskarżonych przepisów oraz „wątpliwości, czy spełnione zostały merytoryczne przesłanki do ich uchwalenia”. Na podstawie ustawy, która zaczęła obowiązywać w październiku 2017 r., prawie 39 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL ma obniżone emerytury i renty; nie mogą być one wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Na mocy tych przepisów obniżono emerytury i renty za okres „służby na rzecz totalitarnego państwa” od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. (w połowie 1990 r. powstał UOP). Emerytury b. funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie mogą być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS: emerytura - 2,1 tys. zł (brutto), renta - 1,5 tys. zł, renta rodzinna - 1,7 tys. zł.

Jak dowiedziała się PAP do końca stycznia br. do warszawskiego sądu okręgowego wniesiono 24 tys. 290 odwołań od decyzji o obniżeniu świadczeń emerytalnych na mocy tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Sąd ten uwzględnił dotychczas dziewięć roszczeń. Ponad 6 tys. 680 spraw zostało przekazanych do rozpatrzenia innym sądom. Z kolei 15 tys. 435 spraw zostało zawieszonych w związku z postępowaniem przed TK. Tzw. ustawa dezubekizacyjna, czyli nowelizacja przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji i innych służb, przyjęta została przez Sejm 16 grudnia 2016 r. podczas posiedzenia w Sali Kolumnowej. W grudniu 2017 r. warszawski sąd uchylił decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa ws. tego posiedzenia Sejmu. Wskazał m.in., że prokuratura w uzasadnieniu umorzenia nie wyjaśniła z jakiego powodu, kiedy i kto podjął decyzję o przeniesieniu obrad do Sali Kolumnowej. W kwietniu 2018 r. prokuratura ponownie umorzyła śledztwo w tej sprawie. Jak wyjaśniała wówczas prokuratura, podstawą umorzenia śledztwa było stwierdzenie, że „nie doszło do wyczerpania znamion czynów zabronionych i nie doszło do popełniania czynów w zakresie niewpuszczenia na teren Sali Kolumnowej posłów opozycji”. Na początku 2018 r. w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej interweniował m.in. rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. RPO wystąpił wtedy do szefa MSWiA, aby rozważył zmianę tej ustawy. Rzecznik podnosił, że „obniżenie świadczenia nie ma żadnego związku z indywidualną oceną” postępowania funkcjonariuszy, a sprowadza się do „negatywnej oceny wyboru miejsca pracy”. as/PAP

 

Stanowisko Prokuratora Generalnego z 6.03.2020, l.dz. PK VIII TK 23.2018 p 4/18., do pytań prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w sprawie TK p4/18

Na stronie Trybunału Konstytucyjnego: https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%204/18 zostało zamieszczone stanowisko Prokuratora Generalnego z 6 marca 2020 roku, l.dz. PK VIII TK 23.2018 p 4/18., do pytań prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w sprawie TK p4/18. Stanowisko sprowadza się do stwierdzenia, że:

1) art. 15c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (aktualny tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 288 ze zm.), dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U., poz. 2270) - jest zgodny z art. 2 i art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

2) art. 15c ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. powołanej w punkcie 1., dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy zmieniającej z dnia 16 grudnia 2016 r. powołanej w punkcie 1. - jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

3) art. 15c ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. powołanej w punkcie 1., dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy zmieniającej z dnia 16 grudnia 2016 r. powołanej w punkcie 1. - jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

4) art. 22a ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. powołanej w punkcie 1., dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy zmieniającej z dnia 16 grudnia 2016 r. powołanej w punkcie 1. - jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

5) art. 1 pkt 4, pkt 6-7 i art. 2 ustawy zmieniającej z dnia 16 grudnia 2016 r. powołanej w punkcie 1. - jest zgodny z art. 2 Konstytucji;

6) w pozostałym zakresie, na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, postępowanie podlega umorzeniu, z uwagi na niedopuszczalność wydania orzeczenia.

Treść stanowiska na stronie TK i w zamieszczonym niżej pliku pdf.: Stanowisko Prokuratora Generalnego P_4_18_pg_2020_03_06_ADO

 

 

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty