• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop po wyroku TK

Wzór wniosku o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego

Przedstawiamy propozycję /wzór/ wniosku o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 7/15 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2102), który uznał za niekonstytucyjny przepis art. 115a ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2067 ze zm.). Na podstawie tego przepisu organy Policji /właściwi komendanci: powiatowi, miejscy, wojewódzcy - stołeczny i główny /w latach 2001-2018 naliczały ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w zaniżonej wysokości. Inne wzory publikowane na stronach związkowych i innych dotyczą raczej sytuacji takich, w których policjant pozostawał w sporze z organem Policji o wysokość świadczenia i otrzymał decyzję w trybie przepisów kpa, z którą w większości przypadków, nie mamy do czynienia. Dla świętego spokoju wnioski złóżmy najpóźniej do dnia 6 grudnia 2018 roku.

Korzystając z okazji składamy Kolegom z Zarządu Głównego NSZZ Policjantów gratulacje z uzyskanego efektu. Trzymajcie linię.

 

1. Poniżej ważne dokumenty w sprawie oraz wzór wniosku o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należny policjantom zwalnianym ze służby w Policji w latach 2001-2018

  1. RPO do MSW ws ekwiwalentu za niewykorzystany urlop policjanta (7.03.2014)
  2. Dz. U.  z 6 listopada 2018 roku poz. 2102
  3. Wyrok TK 7/15
  4. Po wyroku TK ws ekwiwalentu za urlop
  5. Sukces NSZZ Policjantów w TK
  6. Wzór wniosku o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

2. Bardzo ciekawy i przydatny w procesie uzyskiwania wyrównania ekwiwalentu za urlop wyrok NSA I OSK 2440/16 z 13 września 2018 roku, publikowany na stronie:
https://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-osk-2440-16/funkcjonariusze_strazy_granicznej_straz_graniczna/31a6b74.html ,tekst wyroku (Word)

3.  W związku z zalewającymi w ostatnich dniach Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych telefonicznymi i e-mailowymi skargami oraz prośbami o interwencję, związanymi z brakiem jednolitego trybu postępowania organów Policji w sprawie wniosków policjantów zwolnionych ze służby dotyczącymi wypłaty wyrównania należnego /w związku z wyrokiem TK/ ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, Prezes ZG SEiRP – kolega Antoni Duda zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o niezwłoczne wdrożenie, zunifikowanej dla wszystkich jednostek Policji, procedury opartej na zasadach postępowania administracyjnego.

Treść wystąpienia wraz z załącznikami została przesłana do koleżanek i kolegów Prezesów ZW i ZO SEiRP. Tekst wystąpienia (plik PDF).

4. Odpowiedź z 17.01.2019. Otrzymaliśmy aż czterostronicową odpowiedź na nasze wystąpienie z 17 grudnia 2018 roku w sprawie wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, która niestety nic nie wyjaśnia. Po pierwsze, odsyła do przepisów przejściowych projektu zmiany ustawy o Policji, których w istocie nie umieszczono w projekcie, po drugie, nie informuje jakie było stanowisko KGP w opinii przekazanej MSWiA w związku z tym projektem. Obawiamy się, że sprawa zostanie załatwiona dopiero wtedy gdy odpowiedzialni decydenci powrócą z Radomia.

Co mamy robić? Konsekwentnie sprowadzać organy Policji do stosowania procedury administracyjnej, aż do wyczerpania w niej wszelkich środków. Tekst odpowiedzi Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP (plik PDF)

5. Wniosek Prezesa Zarządu Głównego SEiRP z dnia 5.02.2019. Prezes ZG SEiRP, w oparciu o art. 10 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm.) skierował do Komendanta Głównego Policji wniosek o spowodowanie udostępnienia dokumentów pozostających w dyspozycji Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji w zakresie związanym z wyrokiem TK w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. (tekst wniosku Prezesa ZG SEiRP)

6. Kolejne dokumenty dotyczące wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przesłane przez KGP w trybie dostępu do informacji publicznej i pobrane ze strony Rządowego Centrum Legislacji o stanie prac legislacyjnych /https://ppiop.rcl.gov.pl/?r=orzeczenia/index/, /https://ppiop.rcl.gov.pl/?r=orzeczenia/index&showorzeczeni_id=150827/, Niestety wiosny jeszcze nie widać.

1. Odpowiedź KGP na wniosek Prezesa ZG SEiRP z 5.02.2019r. o udostępnienie dokumentów w trybie dostępu do informacji publicznej (plik PDF)

1a. projekt ustawy z 31.10.2018r. o zmianie ustawy o policji  (plik PDF))

   - b. opinia - pismo KGP z 3.01.2019r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji zakresie dot. ekwiwalentu  (plik PDF)

2. Informacja o wyroku TK ze strony RCL (plik PDF)

3. Raport RCL z 19.02.2019r o stanie prac legislacyjnych w sprawie wyroku TK 7/15  (plik PDF)

Ciąg dalszy informacji o podjętych dalszych działaniach oraz o przebiegu wydarzeń w tej sprawie na stronie www ZG SEiRP w dziale: "ekwiwalent za niewykorzystany urlop"

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty