• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Skarga kasacyjna

W związku z nadesłaną prośbą osoby, która uzyskała pozytywny dla siebie wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie naliczenia świadczenia emerytalnego wg. stawki 2,6% za okres studiów w WSO w Legionowie, wyjaśniam co następuje:

1) w postępowaniu sądowym w sprawach ubezpieczeń społecznych występują co najmniej dwie strony. W tym przypadku będzie to powód (strona pozywająca) – były funkcjonariusz, oraz strona pozwana czyli ZER MSWiA i obie mają te same prawa. Dotyczy to wszystkich etapów postępowania przed każdą z instancji sądowych, a zatem również dotyczy to skargi kasacyjnej;

2) pozytywny wyrok dla jednej ze stron, rodzi na ogół negatywne skutki dla strony przeciwnej, co oczywiście powoduje zwykle podjęcie przez nią kroków, których celem jest zmiana niekorzystnego wyroku. Znaczy to tyle, że jeżeli ZER dopatrzy się, iż zachodzą warunki umożliwiające złożenie skargi kasacyjnej – to napewno ją złoży. Chodzi tu o „dopatrzenie się” naruszenia prawa materialnego albo procesowego (jeżeli to naruszenie miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy) Powinien także zaistnieć warunek dot. wysokości szkody ( 10.tys. złotych);

3) obowiązuje w tym przypadku 2 miesięczny termin do złożenia skargi;

4) nie należy też zapominać, że prawo do złożenia skargi kasacyjnej służy w interesujących nas przypadkach także Prokuratorowi Generalnemu (przez wzgląd na ochronę praworządności) oraz RPO jeżeli dopatrzy się naruszenia praw człowieka (są to podmioty na prawach strony). Termin do złożenia tego środka prawnego w przypadku tych dwóch podmiotów wynosi 6 miesięcy;

5) terminy liczą się od uprawomocnienia się wyroku.

6) Gdy chodzi o kwestię wykonania prawomocnego wyroku to – ZER ma obowiązek taki wyrok wykonać.

dr Helena Giemza

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty