• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Uzupełnienie do pytania prawnego SO w Warszawie z 27.05.2019 do TK

Uzupełnienie dotyczące pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie do Trybunału Konstytucyjnego:

Sąd Okręgowy w Warszawie w postanowieniu z dnia 27 maja 2019 roku, uznał, że nie ma podstaw do dokonania samodzielnej oceny zgodności lub niezgodności powoływanych przepisów ustawy z Konstytucją RP, i stwierdził, że sąd powszechny nie jest uprawniony do odmowy zastosowania przepisów ustawy i w związku z tym postanowił zadać Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, uznając, że od odpowiedzi TK na to pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem. Kwestionowana przez odwołującą ustawa korzysta bowiem z domniemania zgodności z Konstytucją.

Sąd Okręgowy biorąc pod uwagę zarzuty odwołania dotyczące niezgodności przepisów ustawy z Konstytucją RP,  uznał, że nie jest uprawniony, aby samodzielnie stwierdzić, że zarzuty te nie są uzasadnione, jak też nie znalazł wystarczających podstaw, by samodzielne uznać, że przepisy ustawy, w oparciu o które wydano zaskarżoną decyzję są zgodne z Konstytucją RP.

Sąd Okręgowy zatem uznał za konieczne wystąpienie z niniejszym pytaniem prawnym, gdyż występują istotne i uzasadnione wątpliwości, co do zgodności wskazanych w pytaniu przepisów ustawy z powołanymi przepisami Konstytucji RP. Pełna treść pytania wraz z uzasadnieniem – czytaj dalej

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty