• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

"Mapa drogowa". Wzory pism procesowych"

Koleżanki i Koledzy – członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych a także inne osoby uprawnione - zainteresowane sposobem postępowania w sprawie tzw. ustawy zmniejszającej świadczenia emerytalne.
Komisja Prawna Zarządu Głównego SEiRP VI Kadencji zebrała i uporządkowała już istniejące materiały, a także opracowała nowe wzory pism procesowych, które jej zdaniem będą niezbędne w procesie dochodzenia  praw nabytych przez osoby dotknięte egzekwowaniem przez Zakład Emerytalno-Rentowy przepisów ustawy „zmniejszającej”. Jesteśmy świadomi oczekiwań pod naszym adresem ze strony osób najbardziej pokrzywdzonych. W miarę naszych możliwości będziemy dążyć do ich spełnienia. Jesteśmy otwarci na podpowiedzi, wskazówki, krytykę a także wszelką pomoc w tym temacie.

Wiceprezes Zarządu Głównego SEiRP

    Przewodniczący Komisji Prawnej   
           Jerzy Krawczyk

ZAŁĄCZNIKI (zaktualizowano - 24.05.2011):

1. JAK  POWINNI  ZACHOWAĆ  SIĘ  POSZKODOWANI DOTKNIĘCI  USTAWĄ   ZMNIEJSZAJĄCĄ
ICH  ŚWIADCZENIA

2. WNIOSEK DO IPN O WYDANIE KOPII DOKUMENTÓW

3. PISMO PROCESOWE PODTRZYMUJĄCE ODWOŁANIE OD DECYZJI ZER

4. WNIOSEK O SPORZĄDZENIE UZASADNIENIA WYROKU

5. WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE TERMINU DO WNIESIENIA APELACJI

6. WNIOSEK O ODDALENIE UZASADNIENIA ZER

7. APELACJA OD WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO

8. POSTĘPOWANIE SĄDOWE W SPRAWACH Z ZAKRESU UBEZPIECZENIA EMERYTALNO RENTOWEGO SŁUŻB MUNDUROWYCH

9. WNIOSEK O SPORZĄDZENIE UZASADNIENIA I DORĘCZENIA ODPISU ORZECZENIA SĄDOWEGO (WYROKU) WRAZ Z UZASADNIENIEM

ad 9) Instrukcja do wniosku

Jest to druk, w który można się zaopatrzyć także w sądzie w Warszawie - druk nr 7)
Pamiętać należy, iż na złożenie takiego wniosku mamy 7 dni licząc od ogłoszenia sentencji wyroku. (art. 328 kpc.)

Zaznaczyć też warto, iż uzasadnienie takie powinno zawierać:
1) wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia tzn. ustalenie faktów, które zostały uznane   przez sąd za udowodnione, wskazanie dowodów, na których sąd oparł swoje rozstrzygnięcie i określenie przyczyn, dla których innym dowodom sąd odmówił wiarygodności i mocy dowodowej;
2) wyjaśnienie podstawy prawnej podjętego rozstrzygnięcia (wyroku) z przytoczeniem przepisów prawa.
Sąd na sporządzenie uzasadnienia ma 2 tygodnie. W sprawie zawiłej termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni (art. 329 kpc).

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty