• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Komunikat Prezydium ZOS SEiRP w Warszawie

Zał. nr 9 do Protokołu Prezydium ZOS w Warszawie w dniu 8 listopada 2021 r.

 

Stanowisko Prezydium Zarządu Oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Warszawie

z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie uchwał nr 1/2021, 2/2021, 3/2021 Koła nr 11 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Warszawie z dnia 14 września 2021 r.

Prezydium Zarządu Oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Warszawie na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2021 r., po rozpatrzeniu uchwał nr 1/2021, 2/2021, 3/2021 Koła nr 11 SEiRP w Warszawie z dnia 14 września 2021r. postanawia:

1.   Uznać podjęte w dniu 14 września 2021 r. przez zebranie Koła nr 11 uchwały nr  1/2021, 2/2021, 3/2021, za podjęte bez właściwej podstawy prawnej.

2.   Postanowić na podstawie § 24. ust. 2, pkt 5 statutu, rekomendowanie Zarządowi Oddziału Stołecznego uchylenie uchwał Koła nr 11 nr 1/2021, 2/2021, 3/2021, jako sprzeczne ze statutem.

3.   Uznać zawarte w uchwale nr 3/2021 Koła nr 11 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Warszawie z dnia 14 września 2021 r. zobowiązanie Prezesa Koła do powstrzymania się z odprowadzaniem do Zarządu Oddziału Stołecznego należnego odpisu od zebranych składek za nie znajdujące podstawy prawnej a ponadto za manifestacyjne wymuszanie na Prezesie Koła nie realizowania statutowych obowiązków.

4.   Wezwać na podstawie § 35 ust. 1. Pkt 1. Statutu, Skarbnika Koła nr 11 do bezzwłocznego /w ciągu najbliższych 30 dni/ odprowadzenia na konto Zarządu Oddziału Stołecznego należnego odpisu od zebranych składek a w przypadku ich nie odprowadzenia przygotować wniosek o podjęcie Uchwały ZOS o rozwiązaniu Zarządu Koła nr 11, z powodu nie realizowania przez koło statutowych obowiązków.

5. Zobowiązać administratora strony internetowej do bezzwłocznego zamieszczenia niniejszego stanowiska wraz z uzasadnieniem.

 

Uzasadnienie

  1. Zebranie Koła nr 11 w uchwale nr 1/2021, powołując się na postanowienia § 8 ust 1 pkt 6 Statutu SEiRP, które upoważniają członków do wysuwania wniosków i postulatów pod adresem władz stowarzyszenia błędnie interpretuje je jako uprawnienie do wysuwania żądań. Tymczasem stwierdzić należy że zakres kompetencji zebrania koła określony w § 28 ust 8 nie zawiera prawa do zgłaszania jakichkolwiek żądań. Tak więc zawarte w uchwale nr 1/2021 żądanie należy uznać za bezpodstawne. Ponadto zważyć należy że zawarte w tej uchwale argumenty o rzekomych uchybieniach Zarządu Głównego przy podejmowaniu w dniu 25.06.2021 r., uchwały nr 15/VIII/ZG/2021, w sprawie wystąpienia SEiRP z członkostwa w FSSM RP, żadnych przesłanek wskazujących na zaistnienie takich uchybień w związku z czym należy je uznać za gołosłowne.
  2. Zawarte w uchwale nr 2/2021, żądania nie znajdują potwierdzenia w przywołanej podstawie prawnej i należy uznać za bezpodstawne.
  3. Zawarte w uchwale nr 3/2021 postanowienie o zawieszeniu regulowania zobowiązań statutowych spoczywających na kole nie znajdują potwierdzenia w kompetencjach zebrania koła i należy uznać za bezpodstawne.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty