• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Renty rodzinne. Wzory wniosków

ZAINTERESOWANE OSOBY WINNY:

1. Składać wnioski do dyrektora ZE-R MSW w Warszawie o ponowne ustalenie wysokości renty rodzinnej w oparciu o art. 33 policyjnej ustawy emerytalnej,
2.1. Po otrzymaniu odmownej decyzji dyrektora ZE-R MSW w Warszawie w terminie 30 dni należy złożyć w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem ZE-R MSW w Warszawie odwołanie do Sądu Okręgowego Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.
2.2. W przypadku bezczynności dyrektora ZE-R MSW w Warszawie – brak odmownej  decyzji – po 60 dniach od złożonego wniosku, składamy (jak wyżej) odwołanie,
3. Jak sądzę po kilku miesiącach, dyrektor ZE-R MSW zapewne wyda Decyzję o ponowne ustalenie wysokości renty rodzinnej od dnia 1 .01.2010 roku tj. od dnia obniżenia renty rodzinnej wraz z waloryzacją i ustawowymi odsetkami. Takie przypadki już mają miejsce.

O rentach rodzinnych pisałem już wielokrotnie na stronach internetowych wielu stowarzyszeń z prośbą o pomoc tym właśnie staruszkom, którzy sami nie są w stanie tych spraw poprowadzić.

Z ostatnich spraw jakie pilotuję wynika, że „technologia” ZE-R jest następująca: 
1) po złożeniu przez świadczeniobiorcę wniosku, po około 1,5 miesiącu jest odmowna decyzja dyrektora, który nie przyjmuje w świetle art. 33 ustawy  z dnia 18.02.1994 r. „o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...)” zapadłych w tych sprawach prawomocnych wyroków jako nowych dowodów lub ujawnionych nowych okoliczności, 
2) odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem ZE-R przynosi po około 4 miesiącach efekt w postaci Decyzji o ponownym ustaleniu wysokości renty rodzinnej z urzędu,  ( ZER-BY-000001077/13/01 z dnia 19.08.2013 nr ewid.: KR R 4003591/BY),  choć składany był wniosek i decyzja powinna być wydana na wniosek.

Dyrektor jest świadom, że w przypadku kiedy sprawa trafi do Sądu, wyrok jest przesadzony. ZE-R MSW poniesie dodatkowe koszty i będzie musiał ustalać nową wysokość renty rodzinnej, jaka przysługiwała świadczeniobiorcy przed zmniejszeniem z uwzględnieniem waloryzacji i ustawowych odsetek.

W sprawie tej SEiRP kierowało pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych w Warszawie,  by z urzędu ZE-R MSW ponownie przeliczył wszystkie zmniejszone od 1.01.2010 r. renty rodzinne dotknięte ustawą z 23 stycznia 2009 roku, gdyż według orzekających Sądów przepis,  na podstawie którego zmniejszono policyjne renty rodzinne po byłych funkcjonariuszach tzw. organów bezpieczeństwa państwa nie dotyczyły tej grupy świadczeniobiorców. Tym samym działania organów państwa, w tym przypadku dyrektora ZE-R MSW, są bezpodstawne.

 
W załączeniu wzory:
1. Wniosku do dyrektora ZE-R MSW w Warszawie o ponowne przeliczenie renty rodzinnej w oparciu o art. 33 policyjnej ustawy emerytalnej.
2. Odwołanie do Sądu Okręgowego Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie na decyzję dyrektora ZE-R MSW w Warszawie.

Opracował: Wacław Benecki

Bydgoszcz, dnia 26 września 2013 roku

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty