• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Opinie prawne zamówione przez FSSM RP

Opinie prawne FSSM  https://fssm.pl/opinie-prawne-fssm


Opinie prawne i informatory sporządzone na zlecenie FSSM RP i opłacone z konta DAROWIZNY.

UWAGA
Poniższe dokumenty te mogą być wykorzystane w całości lub w części wyłącznie przez członków FSSM w celach odwoławczych przed sądami polskimi oraz organami międzynarodowymi i wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.


1. Opinia prawna w zakresie możliwości zaskarżenia przez osoby dotknięte skutkami wprowadzenia ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku (Dz. U. 2016 poz. 2270) przed sądami polskimi (SO, SA) oraz wybranymi organami międzynarodowymi.


2. Opinia prawna w zakresie rozumienie terminów „totalitaryzm” i terminów pokrewnych w polskim języku prawnym i prawniczym.


3. Opinia prawna dotycząca możliwych działań na szczeblu krajowym i międzynarodowym  – w celu ochrony praw osób objętych ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r.  – ROAD MAP, (opinia zwiera informację o możliwościach wykorzystania środków prawnych i quasi-prawnych w kraju – Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny, oraz na szczeblu międzynarodowym: instytucje europejskie, UE i ONZ.

Załączniki:
     1. Formularz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (jęz. polski).
          (tu wersja edytowalna - otwórz od razu w Adobe Acrobat Reader z pominięciem przeglądarki)
     2. Schemat postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
     3. Formularz skargi do Komitetu Praw Człowieka (jęz. angielski).
     4. Formularz skargi do Rady Praw Człowieka ONZ (jęz. angielski).
     5. Formularz skargi do Komisji Europejskiej (jęz. polski).


4. Opinia prawna  w zakresie analizy ustawy o zapatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego, agencji wywiadu, służby kontrwywiadu wojskowego, służby wywiadu wojskowego, centralnego biura antykorupcyjnego, straży granicznej, biura ochrony rządu, państwowej straży pożarnej i służby więziennej oraz ich rodzin w odniesieniu do powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych (w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), z szczególnym uwzględnieniem emerytur, rent inwalidzkich, rent rodzinnych oraz Informator w tym zakresie.

4a. Informator o sposobie naliczenia emerytury i rent w ZER MSWiA w odniesieniu do systemu powszechnego FUS.


5.Informator dla członków FSSM w zakresie skorzystania z procedury przewidzianej w art 8a ustawy z 16 grudnia 2016 r.


 

Opinie prawne dotyczące możliwości bezpośredniego stosowania Konstytucji RP w procesie orzekania na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) zmienionej ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 r.:


1. Opinia prawna - prof. dr hab. Marek CHMAJ - Kancelaria Radcowska Chmaj i Wspólnicy Sp. k.
Opinia sporządzona na zlecenie Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa.


2. Opinia prawna - prof. nadzw. dr hab. Anna RAKOWSKA-TRELA.
Opinia sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.


3. Opinia prawna - prof. nadzw. dr hab. Sabina GRABOWSKA.
Opinia sporządzona na zlecenie Krajowego Związku Emerytów I Rencistów Służby Więziennej z s. w Łodzi.


4. Opinia prawna - prof. UMCS. dr hab. Sławomir PATYRA.
Opinia sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej.


5. Opinia prawna - dr. Jerzy RYCHLIK.
Opinia sporządzona na zlecenie Federacji Stowrzyszeń Służb Mundurowych RP.


6. Opinia prawna - dr. Mariusz BIDZIŃSKI.
Opinia sporządzona na zlecenie Krajowego Związku Emerytów I Rencistów Służby Więziennej z s. w Łodzi.


7. Opinia prawna - dr. Rafał TRZECIAKOWSKI.
Opinia sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Komendantów Policji.

..............................................................................................................................................................

8. Opinie prawne przygotowane dla łącznościowców na zlecenie SEiRP

8.1. dr hab. Anna Rakowska-Trela Łódź, Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ocena zgodności z Konstytucją RP uznania w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. Zarządu Łączności, za jednostkę wykonującą czynności operacyjno-techniczne niezbędne w działalności Służby Bezpieczeństwa, a przez to za jednostkę, w której służba była „służbą na rzecz totalitarnego państwa”

8.2. dr Justyna Bieda, Kancelaria Adwokacka, Łódź - zagadnienie prawne, czy realizowane, w latach 1984-1990, przez funkcjonariuszy Zarządu Łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i jego odpowiedników terenowych czynności służbowe były czynnościami operacyjno-technicznymi niezbędnymi w działalności Służby Bezpieczeństwa o których mowa w art. 13 b ust.1 pkt 5 lit d ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty