• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Odsetki od Dyrektora ZER MSW

W związku z zakończeniem licznych postępowań przed sądami krajowymi, Dyrektor ZER MSW w sprawach, w których sądy dokonały zmiany poprzednich decyzji obniżających świadczenia emerytalne, wydawane są nowe decyzje ustalające na nowo podstawy wymiary emerytury. Ponadto wypłacane są zaległości, które powstały w związku ze wstrzymaniem wypłaty emerytur oraz odsetki od tych zaległych świadczeń. Dyrektor ZER dokonuje wypłaty odsetek od dnia wydania wyroku przez Sąd II instancji do dnia wypłaty zaległych świadczeń.
          Praktyka ta jest jednak nieprawidłowa. W kwestii odsetek ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby  Więziennej oraz ich rodzin odwołuje się do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Procedurę wypłaty odsetek określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wydane na podstawie art. 85 ust. 2 przywołanej powyżej ustawy.
          Zgodnie z § 2. 1. odsetki wypłaca się za okres od dnia następującego po upływie terminu na ustalenie prawa do świadczeń lub ich wypłaty, przewidzianego w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń - do dnia wypłaty świadczeń.  Organ emerytalny  jednak odmawia wypłaty odsetek od dnia wstrzymania wypłaty świadczeń od dnia ich wznowienia powołując się na brak winy oraz zobowiązanie Informacja przesłaną przez IPN. Odmowa wypłaty odsetek za pełny okres jest nieuprawniona. W podobnych sprawach wypowiadał się Sąd Najwyższy oraz Sądy Apelacyjne. Odpowiedzialność organów rentowych istnieje nie tylko wtedy, gdy opóźnienie w przyznaniu lub w wypłacie świadczenia nastąpiło z winy tego organu, ale także wtedy, gdy takie opóźnienie jest skutkiem innych przyczyn od tego organu niezależnych (wyr. SA w Lublinie z dnia 30.01.2013 sygn. akt III Aua 1147/12 LEX nr 1289785).
           Według wyroku Sądu Najwyższego z 14 września 2007 r., III UK 37/07 (OSNP 2008, nr 21-22, poz. 326) odsetki przewidziane w art. 85 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od kwoty świadczenia przyznanego wyrokiem sądu w sytuacji, gdy organ rentowy z naruszeniem prawa odmówił jego przyznania, powinny przysługiwać od upływu terminu, w którym organ rentowy powinien był wydać prawidłową decyzję uwzględniającą wniosek, po wyjaśnieniu okoliczności niezbędnej do jej wydania, a więc po przeprowadzeniu dowodów i po ich ocenie.
          Dlatego warto występować do Dyrektor ZER MSW o wypłatę odsetek za pełny okres od dnia wstrzymania wypłaty świadczeń emerytalnych do dnia wypłaty tych zaległości.

Damian Sucholewski

Kancelaria Adwokacka
Damian Sucholewski
ul. Kasprzaka 7, 01-211 Warszawa
NIP: 661-187-33-70, REGON 141832978
tel/fax 22 489 60 33, tel. kom. 502 64 64 59
www.sucholewski.pl

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty