• Adres: ul. Domaniewska 36/38
 • 02-672 Warszawa
 • Tel.: 0 22 601 56 65

Rejestr Uchwał Zarządu Głównego od 2020

UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO 2020

 1. Uchwała nr 1-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s sprawozdania finansowego za 2019r.
 2. Uchwała nr 2-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s przeznaczenia zysku z 2019r na cele statutowe
 3. Uchwała nr 3-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego SEiRP za 2019 rok jako OPP
 4. Uchwała nr 4-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s budżetu SEiRP na 2020r
 5. Uchwała nr 5-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s dotacji na przedsięwzięcia w Kołach i Zarządach
 6. Uchwała nr 6-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s zatw. decyzji z 29.06.2020r. dot. zmiany decyzji z 12.12.2019r. w sprawie obchodów XXX. lecia SEiRP
 7. Uchwała nr 7-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s udziału SEiRP w postępowaniu przed WSA w Warszawie w sprawie sygn. akt IV SA-Wa 669-20 ze skargi Z. Kąpy
 8. Uchwała nr 8-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s upoważnienia prezesa ZG do udzielania pełnomocnictw w zakresie reprezentowania SEiRP w post. sądowych
 9. Uchwała nr 9-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s nowych wzorów wniosków o nadanie wyróżnień, dyplomów i legitymacji
 10. Uchwała nr 10-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s rewitalizacji strony internetowej SEiRP
 11. Uchwała nr 11-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s nadania odzn. Za wybitne osiągn.dla SEiRP
 12. Uchwała nr 12-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s nadania odzn. Za zasługi dla SEiRP z dyplom.
 13. Uchwała nr 13-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s wyróżnienia Dyplomem Uznania
 14. Uchwała nr 14-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s nadania tytułu honorowego
 15. Uchwała nr 15-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s nadania tytułu honorowego
 16. Uchwała nr 16-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s zakupu sprzętu techniki biurowej dla Biura ZG
 17. Uchwała nr 17-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s upoważnienia Prezesa ZG SEiRP do zwoływania posiedzeń ZG SEiRP w trybie elektronicznym
 18. Uchwała nr 18-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s ustalenia prawidłowości postępowania ZER MSWiA w sprawie waloryzacji emerytur i rent
 19. Uchwała nr 19-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s zatw. elektr. decyzji nr 1,2,3 Prezydium ZG
 20. Uchwała nr 20-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s zespołu ds. zag. zbiórki na rzecz J. Rutkowskiej
 21. Uchwała nr 21-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s zobowiązania Prezydium ZG SEiRP do podjęcia negocjacji z ubezpieczycielami
 22. Uchwała nr 22-VIII-ZG-2020 z 30.06.2020 w/s zawieszenia członkostwa SEiRP w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 23.  

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty