• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Wznowienie postępowania w sprawie o ustalenie świadczenia emerytalnego

Wznowienie postępowania w sprawie o ustalenie świadczenia emerytalnego 

Przepisy procedury cywilnej oraz ustawy emerytalnej przewidują możliwość wznowienia postępowania związanego z wydaną decyzją emerytalną. Przepisy obu ustaw przewidują jednak inne procedury z tym związane. 
W przypadku osób, które nie składały odwołania od decyzji o obniżeniu emerytury policyjnej możliwe jest złożenie wniosku na podstawie art. 33 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Zgodnie z tym przepisem świadczenie emerytalne mogą zostać ustalone na nowo na wniosek osoby zainteresowanej albo z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji w tej sprawie zostaną przedstawione nowe dowody lub ujawnione nowe okoliczności, które mają wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość.
Na podstawie tego przepisu można domagać się także zmiany wcześniejszej decyzji w oparciu o dowody, które nie były wcześniej przedstawiane w postępowaniu sądowym, o ile takie było prowadzone. Dowodem takim mogą być np. dokumenty otrzymane z Instytutu Pamięci Narodowej, świadectwa służby, książeczki zdrowia. Dokumenty te mogą stanowić podstawę wznowienia jeżeli nie były wcześniej przedstawiane w pierwotnym postępowaniu. W tym celu można wystąpić o kwerendę akt do IPN, w celu udostępnienia dokumentów ponad akta osobowe (np. zbiorczych rozkazów personalnych czy aktów dotyczących funkcjonowania określonych jednostek) czy do jednostek, w których dana osoba pełniła służbę. 
W przypadku odmowy ponownego ustalenia świadczenia emerytalnego, Zakład Emerytalno – Rentowy MSW wyda decyzję, od której przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie. 
W przypadku osób, które złożyły wcześniej odwołania od decyzji i w związku z tym wszczęto procedurę sądową możliwe jest wznowienie postępowania na zasadach określonych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Można żądać wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem lub postanowieniem np. postanowienie o odrzuceniu apelacji. 
Podstawy wznowienia postępowania zostały określone w następujących przepisach:
Art. 401.  
1) jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia; 
2) jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe.
Art. 403 
1) wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym; 
2) wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa.    
3) w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.
W celu wznowienia postępowania osoba zainteresowana powinna wnieść skargę o wznowienie postępowania do Sądu, który wydał ostatni wyrok lub postanowienie w sprawie. 
Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia. Jednak nie można żądać wznowienia postępowania jeżeli od wydania wyroku upłynęło 5 lat. 

 
Damian Sucholewski 

Kancelaria Adwokacka, ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa
NIP: 661-187-33-70, REGON 141832978
tel/fax 22 828 50 85, tel. 22 489 60 33, tel. kom. 502 64 64 59, 505 95 95 76 
www.sucholewski.pl

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty