• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Komunikat Prezesa Zarządu Głównego w sprawie opłat abonamentowych RTV

Panie i Panowie Prezesi Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych SEiRP!

Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informuję, że w dniu 9 lutego 2018 roku został opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. Link: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2017-roku,273,5.html#

W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydanym na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2017 r. wyniosło 4271,51 zł.

W ślad za informacją z przed paru miesięcy przekazaną Państwu bezpośrednio i zamieszczoną na naszej stronie internetowej, przypominam, że na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych zwalnia się od opłat abonamentowych osoby: które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Z prostego wyliczenia wynika, że 50% wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS wynosi 2135,76 zł, a zatem wszyscy emeryci i renciści którzy ukończyli 60 lat i są uprawnieni do emerytur niższych niż 2135, 76 złotych mają prawo do zwolnienia z opłat abonamentowych.

Osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by uzyskać to zwolnienie zobowiązane są do złożenia oświadczenia /link: https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/abonament-rtv/oswiadczenie.x.2015.pdf /, oraz do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia. Druk oświadczenia można również pobrać na naszej stronie internetowej.

Dokumentami uprawniającymi do zwolnienia, które trzeba przedstawić w urzędzie pocztowym wraz ze złożeniem oświadczenia, są: dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej ZUS, albo innego organu emerytalno-rentowego /w naszym przypadku ZER MSWiA/ o wysokości emerytury w danym roku (odcinek emerytury lub decyzja o przyznaniu albo waloryzacji emerytury). Organami emerytalno-rentowymi oprócz ZUS są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, wojskowe biura emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej.

Trzeba pamiętać, że odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne muszą być zarejestrowane na osobę uprawnioną do zwolnienia, a zwolnienie to przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w placówce pocztowej Poczty Polskiej SA.

Pełny tekst tej informacji został umieszczony na stronie internetowej ZG SEiRP w zakładce poświęconej możliwości zwolnienia z opłat abonamentowych rtv. Uprzejmie proszę o pilne przekazanie i upowszechnienie tej informacji wśród naszych członków.

Z poważaniem!

Antoni Duda, Prezes ZG SEiRP

 

Załączniki:

  1. Informacja o abonamencie RTV
  2. Komunikat GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w 2017 roku
  3. oświadczenie dot. zwolnienia z opłat abonamentowych rtv (Word)
  4. oświadczenie dot. zwolnienia z opłat abonamentowych rtv (PDF)
  5. ustawa o opłatach abonamentowych (PDF)

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty