• Adres: ul. Domaniewska 36/38
 • 02-672 Warszawa
 • Tel.: 0 22 601 56 65

Odwołania od decyzji ZER MSWiA. Apelacje ZER MSWiA – odpowiedź powoda na apelację – wzory

Odwołania od decyzji ZER MSWiA – wzory

 1. Odwołanie od decyzji wnosimy do XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie, ul. Płocka 9, 01-231 Warszawa – za pośrednictwem Dyrektora ZER MSWiA w terminie miesiąca od otrzymania decyzji.
 2. Wniesienie odwołania jest bezpłatne.
 3. Odwołanie sporządzamy w 3 egzemplarzach (1 -dla Sądu, 2 - dla Dyrektora ZER MSWiA, 3 – dla siebie).
 4. Odwołanie wysyłamy do ZER MSWiA listem poleconym z zwrotnym poświadczeniem odbioru lub osobiście (na egz. nr 3 urzędnik potwierdza podpisem i pieczęcią odbiór dokumentu).
 • W razie niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego warto wnieść apelację do Sądu Apelacyjnego. Aby to uczynić trzeba uzyskać wyrok wraz z uzasadnieniem z Sądu Okręgowego. Wniosek o wyrok wraz z uzasadnieniem wnosimy do Sądu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku (art. 328 kpc) - formularze wniosku znajdują się w sądzie.
 • W razie niekorzystnego wyroku Sądu Apelacyjnego można wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Skargę kasacyjną wnosi się w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania wyroku sądu wraz z uzasadnieniem. Skarga kasacyjna musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.
 • W dalszej kolejności można wnieść indywidualną skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Na wniesienie takiej skargi mamy 6 miesięcy od dnia wydania wyroku sądu II instancji lub wydania wyroku przez Sąd Najwyższy jeśli była wniesiona skarga kasacyjna. Jeśli w czasie wydania orzeczenia sądu II instancji w Trybunale Konstytucyjnym będzie zawisła skarga dotycząca ustawy „represyjnej”, skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu będzie można wnieść w terminie 6 miesięcy od wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny. Wniesienie skargi do ETPC jest bezpłatne (szczegóły zostaną przedstawione w odrębnej części).

 

Wzory odwołań opracowane w Biurze ZG SEiRP obejmują następujące sytuacje:

 1. Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę przed i po 1990 r.
 2. Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r.
 3. Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę przed  i po 1990 r.
 4. Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r.
 5. Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę  przed i po 1990 r.
 6. Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r.
 7. Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę po 1990 r, zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową.
 8. Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę po 1990 r., zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową.
 9. Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę po 1990 r., zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową.
 10. (wzór odwołania). Zaktualizowany wzór odwołania do właściwego Sądu Okręgowego od decyzji emerytalnej ZER MSWiA zmniejszającej świadczenie  ze stycznia 2020 r.

 

Apelacje ZER MSWiA – odpowiedź powoda na apelację

Codziennie przybywa korzystnych wyroków Sądów Okręgowych rozpatrujących odwołania od decyzji emerytalnych ZER MSWiA, od których organ emerytalny z urzędu wnosi apelację. Strona powodowa otrzymuje te apelacje z Sądów Apelacyjnych z pouczeniem, że w ciągu dwóch tygodni od doręczenia może odpowiedzieć bezpośrednio do Sądu II instancji. Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym, służącym do zaskarżenia merytorycznych orzeczeń sądów I instancji. Wniesienie odpowiedzi na apelację jest fakultatywne. Kodeks postępowania cywilnego przyjmuje termin dwutygodniowy do wniesienia odpowiedzi na apelację. Odpowiedź na apelację powinna spełniać wymogi pisma procesowego. Sąd Apelacyjny poucza strony postępowania, że może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne i strony nie złożyły wniosku o przeprowadzenie rozprawy.

Wszystkim zainteresowanym polecamy do zaadaptowania do własnej sytuacji procesowej ramowy, roboczy projekt odpowiedzi na apelację sporządzony przez naszych Kolegów z Koła SEiRP w Tychach, którym serdecznie dziękujemy, za solidną robotę. W razie problemów zachęcamy do kontaktu z Biurem ZG SEiRP na adres e-mailowy: sekretariat@seirp.pl lub telefoniczny - https://www.seirp.pl/kontakt

Poniżej linki do wzoru odpowiedzi na apelację:

http://seirp.tychy.pl/assets/files/INF-021OdpowiedznaApelacje.pdf

https://igiifp.github.io/assets/files/PMC-068OdpowiedznaApelacjeZER.pdf

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty